Xúquer Viu

Xúquer Viu

dijous, 28 de març del 2013

7ª ASSEMBLEA: XÚQUER VIU CRIDA A LA SOCIETAT A MOBILITZAR-SE PEL DRET A ABASTIR-SE AMB AIGUA DE QUALITAT DEL XÚQUER

NOTA DE PREMSA 27-03-2013

 

Per a Xúquer Viu la situació que s'està donant a la Ribera és molt greu i totalment inacceptable.


Cal posar en marxa una Pla de Recuperació dels Aqüífers de la Plana Sud i Serra de les Agulles, amb la implantació de bones pràctiques agrícoles i la delimitació de responsabilitats en aquest desastre anunciat.

7ª Assemblea de Xúquer Viu - Sueca, 23-03-2013


Un dels temes que varen ocupar la centralitat del debat en la 7ª Assemblea de Xúquer Viu ha estat la contaminació per agroquímics dels aqüífers de la Plana Sud i Serra de les Agulles que ha derivat en la prohibició d'utilitzar l'aigua potable per a beure o cuinar en diversos pobles de la Ribera que s’abasteixen a través d’aigües subterrànies d’eixes masses d’aigua.

Xúquer Viu considera que aquesta és una contaminació anunciada i, en bona mesura, derivada d’anys d’incompliment per part de la Generalitat Valenciana i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de la Directiva de Nitrats, la Directiva Marc de l'Aigua, la Llei d'Aigües i el propi Estatut d'Autonomia, així com del Reglament que regula la qualitat de l’aigua per a consum humà. 
 
Per a Xúquer Viu la prioritat a curt termini ha de ser finalitzar les conduccions d'aigua per poder subministrar el més prompte possible aigua de qualitat del Xúquer a les poblacions de la Ribera. Igualment s'ha de posar en marxa un Pla de Recuperació dels aqüífers afectats que contemple de manera immediata la implantació d'unes Bones Pràctiques Agrícoles que eliminen l’ús d’agroquímics en la producció d’aliments, per tal de frenar el deteriorament de les aigües subterrànies i eliminar les fonts de contaminació difusa. En un futur, si es donara la recuperació de l'aqüífer podria ser perfectament possible tornar a la seu utilització.
 
A més a més, en atenció al caràcter prioritari de l'abastiment a la població, Xúquer Viu considera que la Ribera té dret a una concessió administrativa de les aigües del Xúquer per garantir la seguretat de l’abastiment de la població. En aquest sentit el nou Pla de Conca ha de recollir aquest dret de les poblacions travessades pel Xúquer.

dimarts, 26 de març del 2013

GUIA VIRTUAL SOBRE NOVA CULTURA DE L'AIGUA

¡¡¡Tot el que sempre has volgut saber sobre l'aigua!!!

Els cóm, quan, qui, què i per què al voltant de l'aigua a Espanya reben resposta en la nova GUIA VIRTUAL editada per la Fundació Nova Cultura de l'Aigua. 

Sols has de punxar l'enllaç per descobrir la diversitat de dimensions, funcions i problemàtiques vinculades a l'aigua: http://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/ 

Portada de la GUIA VIRTUAL DE LA NOVA CULTURA DE L'AIGUA - http://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/

 Aquesta Guia sistematitza la informació presentant-la des de diverses perspectives relacionades amb l'aigua mitjançant 11 seccions temàtiques, fent accessible i intel·ligible a tota la societat la complexitat dels temes vinculats a l'aigua. A banda dels  60 articles principals, que es caracteritzen per la seua brevetat i claretat, s'inclouen enllaços i extensions per aprofundir aspectes concrets; referències i fonts complementàries d'informació (generalment accessibles a través d'Internet) així com preguntes obertes per inspirar la reflexió.

A més a més, la Guia que es presenta és un punt de partida, ja que s'ha concebit com un projecte dinàmic en el qual els continguts aniran enriquint-se i desenvolupant-se en el futur. En l'elaboració d'aquesta versió inicial de la Guia han participat més de 50 experts.

22 DE MARÇ: DIA MUNDIAL DE L'AIGUA - TRES ARTICLES INTERESSANTS

El passat divendres es va celebrar el Dia Mundial de l'Aigua. Amb aquest motiu, es van publicar diversos articles d'opinió i reportatges als mitjans de comunicació que reflexionen al voltant de l'aigua, la seua importància, els models de gestió, l'estat dels rius i aqüífers, la aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua, etc. 

A continuació us oferim els enllaços a tres articles molt interessants:

Alguna cosa que celebrar?
Francesc La Roca
Levante, 21-03-2013
http://www.fnca.eu/images/documentos/PRENSA/20130321%20Alguna%20cosa%20que%20celebrar-Francesc%20L.pdf

El agua, un servicio público esencial
Pedro Arrojo Agudo
Dominio Público, blog del Diario Público, 22-03-2013
http://blogs.publico.es/dominiopublico/category/pedro-arrojo-agudo/

El mes del agua: apenas quedan en España ríos en buen estado de conservación
Pedro Brufao i Francesc La Roca
El País, 22-03-2013
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/21/actualidad/1363895275_177526.html
14 DE MARÇ: DIA INTERNACIONAL D'ACCIÓ PELS RIUS - ARTICLES PUBLICATS

El 14 de març es celebra el Dia Internacional d'Acció pels Rius i la Vida i contra les Represes. Amb aquest motiu el Diari Levante-EMV va publicar tres articles d'opinió el passat 14 de març:

Por unos cauces con vida
Pere Merino
http://www.levante-emv.com/opinion/2013/03/14/cauces-vida/981670.html

Parálisi i agonia del Xúquer  
Graciela Ferrer
http://www.levante-emv.com/opinion/2013/03/14/paralisi-i-agonia-xuquer/981672.html

¿A quien le importan los ríos?
Francisco Martínez-Capel
http://www.levante-emv.com/opinion/2013/03/14/le-importan-rios/981673.html


 

SOBRE LA CONTAMINACIÓ DE L'AIGUA POTABLE A LA RIBERA

NOTA DE PREMSA DE XÚQUER VIU - 25 DE FEBRER DE 2013


CONTAMINACIÓ DE L'AIGUA POTABLE D'ALZIRA: CRÒNICA D'UNA CONTAMINACIÓ ANUNCIADA

XÚQUER VIU DENÚNCIA L'INCOMPLIMENT NEGLIGENT DE LA DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA

15 ANYS PERDUTS PER A PROVEIR A LA RIBERA D'AIGUA DE QUALITAT


La recent contaminació de l'aigua potable a Alzira per herbicides o les passades a Carcaixent o Llaurí, a l'igual que els alts índex de nitrats en moltes poblacions de la Ribera, posen de manifest la inseguretat sanitària a la que està sotmesa la població de la Ribera davant un servei públic essencial i dret humà com és el subministrament d’aigua per a consum humà. Aquesta situació lluny de ser inevitable, és conseqüència, per una part, de l’ús intensiu de fitosanitaris i fertilitzants que contaminen el sòl i l’aigua que ha caracteritzat la agricultura intensiva practicada en la comarca durant dècades; per altra part, de la incompetència dels responsables de les administracions per prendre mesures efectives que garanteixen la qualitat de l’aigua de boca a la població i que solucionen el problema de la contaminació continuada de les aigües subterrànies en la comarca.

dijous, 21 de març del 2013

MANIFEST DE LA “XARXA VALENCIANA PER L’AIGUA PÚBLICA”


"S’escriu AIGUA, es llegeix DEMOCRÀCIA"

22 de març 2013 – Dia Mundial de l’Aigua

La Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública, formada per les entitats i persones sotasignants, manifesta que:
L’aigua és essencial per a la vida al planeta. Els ecosistemes aquàtics (els rius, llacs, brolladors, zones humides, etc.) exerceixen funcions clau per a la biosfera i per a la pròpia existència de les societats humanes a més de proveir d’aigua per a l’agricultura, la indústria i la producció d’energia.
En juliol de 2010 l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar que el dret a l’abastament i sanejament adequat és "un dret humà essencial per al ple gaudiment de la vida i de tots els drets humans".
La consideració de l’aigua com un bé comú i com a dret humà bàsic exigeix un model de gestió que no es subordine a l’obtenció del benefici privat i que garantisca l’eficàcia, la solidaritat, l’eficiència, l’equitat, el control democràtic dels operadors dels serveis de l’aigua i la conservació dels ecosistemes aquàtics.
L’abastiment i el sanejament en un territori determinat es produeix normalment en règim de monopoli: els usuaris no poden triar el subministrador i, per tant, no hi ha competència al mercat. A l’estat espanyol la competència pel mercat –es a dir per quina empresa es fa amb el subministrament en un procés de privatització- és molt limitada, ja que dos grups empresarials es reparteixen el 80% del sector de l’aigua privatitzada.
Un dels motors fonamentals de la privatització d’aquest sector, que considerem necessari denunciar, és la cerca d’ingressos immediats per part de les administracions locals. Els ingressos provinents de la venda dels serveis d’aigua, a través dels cànons concessionals, que posteriorment es repercuteixen a la ciutadania en el seu rebut d’aigua,  generalment no són finalistes i no es dediquen directament a millorar aquests serveis sinó a altres qüestions, fins i tot alienes als propis serveis. 
Les privatitzacions, totals o parcials, realitzades a Espanya a partir dels anys vuitanta, han produït en molts casos pujades desproporcionades en el preu de l’aigua, incompliments de les clàusules dels contractes, manca de transparència en la seva gestió (emparant-se en el dret a la confidencialitat de la informació empresarial), disminució de les seues obligacions mediambientals i pèrdua del control efectiu del servei per part de les autoritats municipals, en part derivada de la manca de compliment de les obligacions de control que ha d’exercir qualsevol responsable públic. La privatització implica també una disminució de la qualitat de la democràcia en impedir la participació i el control de la ciutadania en la gestió dels serveis de l’aigua.
Davant d’aquestes dades, és un fet que les empreses públiques ben gestionades són més eficients i compleixen alhora amb els objectius d’equitat social i conservació dels ecosistemes, com ho vénen demostrat des de fa molt de temps entitats com EMASESA (Sevilla), Canal d’Isabel II (Madrid) o el Consorci d'Aigües del Gran Bilbao, per citar uns pocs exemples considerats de referència a l’Estat espanyol. Tot i que en aquestes empreses hi ha molt a millorar pel que fa a transparència, participació pública i responsabilitat ambiental.
Però la defensa de la gestió pública no és suficient si es manté el funcionament actual dels serveis públics de l’aigua. Defensem un model que combine la qualitat i l’eficiència en la prestació del servei, amb la transparència i la participació ciutadana en la seua gestió. Defensem un model de gestió que entenga i assumisca plenament que una bona salut dels ecosistemes aquàtics és la garantia bàsica de satisfacció de les necessitats humanes a llarg termini. Un model de gestió conscient que l’eficiència i l’equitat en la gestió del sistema només es garanteix amb professionalitat, transparència, accés a la informació, rendició de comptes, participació activa dels treballadors de les pròpies empreses i control públic directe de la ciutadania.
En l’actualitat, la greu crisi econòmica i les polítiques de duríssims ajustos en totes les administracions públiques, estan propiciant una acceleració del procés de privatització (amb diverses fórmules) dels serveis d’aigua potable i sanejament, que està generant una forta oposició social al voltant de plataformes contra la privatització que agrupen associacions de veïns, sindicats, entitats ecologistes, etc. i, en alguns casos, partits polítics.
En aquest context naix la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública amb l’objectiu de coordinar tots els moviments existents contra la privatització de la gestió de l’aigua, intercanviar experiències i col·laborar en les estratègies de lluita. La defensa de la gestió pública de l’aigua és un gran repte, una exigència democràtica i un deure per garantir a la ciutadania el dret humà a uns serveis de proveïment d’aigua potable i sanejament de qualitat.
El nostre propòsit és:
1) Defensar el cicle integral de l’aigua com a bé públic, gestionat al 100% des del sector públic, evitant la seua mercantilització i la seua conversió en objecte de lucre i d’especulació, així com denunciar totes les activitats que vagen encaminades a la privatització total o parcial de la gestió del cicle integral de l’aigua i dels serveis d’aigua i sanejament.
2) Donar suport i promoure iniciatives al País Valencià contra la privatització dels serveis de l’aigua i per la remunicipalització dels ja privatitzats.
3) Exigir i ajudar a implantar nous models de gestió pública de l’aigua que combinen la qualitat i eficiència del servei, amb la transparència i la participació ciutadana, tot sensibilitzant i informant tant a la població com als responsables públics.
4) Coordinar els esforços que s’estan realitzant al nostre país amb el moviment internacional contra la privatització de proveïment i sanejament i per la consecució efectiva del dret humà a l’aigua.

1.     Acció Cultural del País Valencià
2.     Acció Ecologista – Agró
3.     Asociación Matriarcal
4.     ATTAC – País Valencià
5.     Comissions Obreres del País Valencià – CCOO-País Valencià
6.     Confederació d’Associacions de Veïns i Consumidors de la Comunitat Valenciana - CAVE-COVA
7.     Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valenciana – COAGCV   
8.     Enginyeria Sense Fronteres – València
9.     Federació d’Ecologistes en Acció del País Valencià
10.  Fundació Nova Cultura de l’Aigua
11.  Intersindical Valenciana
12.  L'Alficòs - Consum Ecològic (Petrer)
13.  Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià
14.  SEO-BirdLife
15.  Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià
16.  Unió General dels Treballadors del País Valencià – UGT-País Valencià
17.  WWF-València
18.  Xúquer Viu

PRESENTACIÓ DE LA XARXA VALENCIANA PER L'AIGUA PÚBLICA


“S’escriu AIGUA, es llegeix DEMOCRÀCIA”


Sota aquest lema s’ha presentat a València hui, vigília del Dia Mundial de l’Aigua, el manifest constitutiu de la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública, que arranca amb la participació de 18 entitats representatives del món ecologista, sindical i social del País Valencià.

En juliol de 2010 l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar que el dret a l’abastament i sanejament adequat és "un dret humà essencial per al ple gaudiment de la vida i de tots els drets humans". En aquest sentit les organitzacions que conformen la Xarxa s'han adherit a la Iniciativa Ciutadana Europea "El dret a l'aigua i el sanejament com a dret humà. L'aigua no és un ben comercial, sinó un ben públic!" que te com a objectiu assolir 2 milions de signatures en la Unió Europea abans de setembre per a ser tramitada davant el Parlament Europeu. La Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública anima a tota la ciutadania a donar suport a aquesta iniciativa a través de la signatura electrònica en la web http://www.right2water.eu/es

Aquesta Xarxa neix amb la vocació de reivindicar la consideració de l’aigua com un bé comú i com a dret humà bàsic que exigeix un model de gestió que no es subordine a l’obtenció del benefici privat i que garantisca l’eficàcia, la solidaritat, l’eficiència, l’equitat, el control democràtic dels operadors dels serveis de l’aigua i la conservació dels ecosistemes aquàtics.

El seu objectiu és servir com a espai d’encontre, reflexió i treball comú de les entitats i persones interessades en la gestió pública i el control democràtic de la prestació dels serveis d’abastiment d’aigua potable i sanejament.

Des de la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública, les entitats que la conformen defensen un model de gestió pública que combine la qualitat i l’eficiència en la prestació del servei, amb la transparència i la participació ciutadana en la seua gestió. Un model de gestió que entenga i assumisca plenament que una bona salut dels ecosistemes aquàtics és la garantia bàsica de satisfacció de les necessitats humanes a llarg termini. És a dir, una manera de gestionar aquests serveis públics essencials que siga conscient que l’eficiència i l’equitat en la gestió del sistema només es garanteix amb professionalitat, transparència, accés a la informació, rendició de comptes, participació activa dels treballadors de les pròpies empreses i control públic directe de la ciutadania.

Els propòsits de la Xarxa es resumeixen en 4 punts:
1) Defensar el cicle integral de l’aigua com a bé públic, gestionat al 100% des del sector públic, evitant la seua mercantilització i la seua conversió en objecte de lucre i d’especulació, així com denunciar totes les activitats que vagen encaminades a la privatització total o parcial de la gestió del cicle integral de l’aigua i dels serveis d’aigua i sanejament.
2) Donar suport i promoure iniciatives al País Valencià contra la privatització dels serveis de l’aigua i per la remunicipalització dels ja privatitzats.
3) Exigir i ajudar a implantar nous models de gestió pública de l’aigua que combinen la qualitat i eficiència del servei, amb la transparència i la participació ciutadana, tot sensibilitzant i informant tant a la població com als responsables públics.
4) Coordinar els esforços que s’estan realitzant al nostre país amb el moviment internacional contra la privatització de proveïment i sanejament i per la consecució efectiva del dret humà a l’aigua.

La presentació de hui és sols el punt de partida i una invitació a unir-se a aquesta iniciativa oberta a totes les entitats i persones interessades en assolir aquests objectius mitjançant la seua adhesió al Manifest, enviant un correu electrònic a xarxapv.per.aiguapublica@gmail.com.

Des de la Xarxa s’està treballant en la posada en marxa d’una plana web com a eina d’informació; la difusió del model de gestió pública i democràtica de l’aigua; la proposta d’iniciatives parlamentàries i municipals; l’elaboració d’un mapa sobre l’estat i característiques de la gestió urbana de l’aigua als municipis del País Valencià, ja que hi ha una manca important d’informació sistematitzada sobre aquest tema al nostre territori; i, l’ampliació de la Xarxa i creació de grups de treball a Alacant i Castelló.


     Foto: Prats i Camps
  
  
ENTITATS QUE INTEGRADES INICIALMENT EN LA XARXA VALENCIANA PER L’AIGUA PÚBLICA:
1.    Acció Cultural del País Valencià
2.    Acció Ecologista – Agró
3.    Asociación Matriarcal
4.    ATTAC – País Valencià
5.    Comissions Obreres del País Valencià – CCOO-País Valencià
6.    Confederació d’Associacions de Veïns i Consumidors de la Comunitat Valenciana - CAVE-COVA
7.    Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valenciana – COAGCV   
8.    Enginyeria Sense Fronteres – València
9.    Federació d’Ecologistes en Acció del País Valencià
10.Federació d’indústries i Treballadors Agraris – País Valencià – Unió General de Treballadors – FITAG-PV-UGT
11.Fundació Nova Cultura de l’Aigua
12.Intersindical Valenciana
13.L'Alficòs - Consum Ecològic (Petrer)
14.Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià
15.SEO-BirdLife
16.Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià
17.WWF-València
18.Xúquer Viu


dijous, 14 de març del 2013

Assemblea de Xúquer Viu. 23 de març a Sueca.


CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA ORDINARIA

23 DE MARÇ DE 2013

La Ribera,  28 de febrer de 2013


Benvolgut soci, benvolguda sòcia de Xúquer Viu:

Ens posem en contacte amb tu per convocar-te a la VII Assemblea de Xúquer Viu que tindrà lloc a Sueca a la Mancomunitat de la Ribera Baixa (Avinguda José Maiques s/n, prop de l'estació de ferrocarril) el dissabte 23 de desembre de les 11:30 a les 13:30. L'Assemblea estarà oberta a tots els amics i amigues de Xúquer Viu.

En aquesta assemblea abordarem l’anàlisi de la situació actual i perspectives dels problemes del Xúquer i els seus ecosistemes associats així com de la política de l’aigua, tenint en compte l’actual conjuntura socio-econòmica i política. En especial parlarem dels problemes de contaminació de l'aigua potable a la Ribera, del Xúquer-Vinalopó, el Pla de Conca o del Pla d'Avingudes i la recuperació del Xúquer. També farem un recompte de les activitats portades a terme des de la darrera Assemblea, celebrada el 2 de desembre de 2011, i de les actualment en marxa.

Et demanem que si vols proposar alguna activitat per portar-la a terme des de Xúquer Viu ens ho faces saber enviant un correu electrònic a xuquerviu@hotmail.com, fent una xicoteta descripció de les seues característiques i de les teues possibilitats de col·laboració en el seu desenvolupament, per proposar-les i discutir-les durant l’assemblea. 

Un altre punt important en l’ordre del dia és la renovació dels membres de la Coordinadora de Xúquer Viu. Si vols participar més activament en Xúquer Viu, et convidem a prendre part en la Coordinadora. Si estàs interessat/interessada, per favor, fes-nos-ho saber enviant un correu electrònic a xuquerviu@hotmail.com, en el qual indiques les teues dades personals i cóm podries col·laborar.   

Per resumir, l’ordre del dia proposat per l’Assemblea és el següent:

1.     Aprovació, si escau, de l’ordre del dia
2.     Anàlisi de la situació actual
3.     Informe de les activitats realitzades i en marxa.
4.     Debat de les activitats futures proposades (incloent-hi les proposades pels socis/sòcies per correu electrònic)
5.     Informe econòmic
6.     Renovació de la Coordinadora
7.     Precs i suggeriments

En acabar l’Assemblea tenim previst fer un dinar i ens agradaria comptar amb la teua participació. Si decideixes quedar-te a dinar, per favor, comunica-ho enviant un correu electrònic a xuquerviu@hotmail.com abans del 21 de març. El preu del dinar estarà al voltant de 15 euros.

Esperem comptar amb la teua participació, ens veiem aviat.

Ben cordialment,


Roger Pons - President de Xúquer Viu
divendres, 8 de març del 2013

AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’UNA NOVA PLANTA DE TRACTAMENT I D’UN ABOCADOR DE RESIDUS A GUADASSUAR

Podeu descarregar aquest document per recollir signatures a:
http://www.xuquerviu.cat/Documentacio/allegacions-macroabocador.docx

Ací podeu llegir el text de les al·legacions.

Els sotasignants, amb dades indicades en els fulls annexos de signatures, dintre del termini d’informació pública establert per l’anunci publicat al DOCV de data 22/02/2013, formulen la següent AL·LEGACIÓ en relació amb els expedients 067/12 i 014/12 que es tramiten davant eixa Conselleria per a l’ AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA per a la legalització de la PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS DOMÈSTICS existent, i per a la PLANTA DE TRACTAMENT DE VOLUMINOSOS I DE RECUPERACIÓ DE REBUIGS i per a l’ ABOCADOR (INSTAL·LACIÓ ELIMINACIÓ DE RESIDUS URBANS) projectats pel Consorci de Residus Ribera – Valldigna, i l’empresa concessionària (Reciclados Ribera del Xúquer s.l.), en el terme municipal de GUADASSUAR, sobre la base dels següents arguments:

Primer. Estudis alternatius. L’elecció de l’ ubicació de l’abocador s’ha pres sense l’existència d’estudis tècnics previs i seriosos. L’ ubicació no figura com a zona apta per instal·lar abocadors, als serveis de cartografia de la Conselleria de Infraestructures i Transports/ Territori i Medi Ambient.

Segon. Hidrologia. El projecte planteja riscos mediambientals evidents, al trobar-se les instal·lacions de residus sobre zona d’afecció als aqüífers de la Plana i el Caroig . Es troba a tan sols 5 metres de la Sèquia Reial les aigües de la qual nodreixen l’Albufera i a 1 km dels “ullals del Riu Verd”, LIC (Lloc d'Interès Comunitari) que forma part del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.

Tercer Distancia als nuclis habitats. La Planta de Voluminosos projectada (ubicada al costat de l’actual Planta) es trobarà a menys de 500 metres de distància del nucli urbà de Montortal (on resideixen unes 150 persones) i a menys de 2 km. de distància del nuclis urbans de l’Alcúdia i Massalavés. L’abocador projectat estarà ubicat a menys de 2 km. de distància del nuclis urbans de Montortal i Massalavés. Es tracta d’activitats que tenen el màxim grau de molèstia, nocivitat, insalubritat i perillositat que es pensen ubicar molt a prop de zones molt poblades.

Quart. Impactes sobre la qualitat del paisatge. No s’han analitzat els greus impactes visual i paisatgístics que eixes instal·lacions tindran en la zona, tant pròxim a llocs declarats de màxima protecció ambiental i de nuclis urbans de població.

Cinquè. La vida útil d’aquestes instal·lacions està determinada des de el seu naixement i les modernitzacions no poden ser l’excusa per anul·lar la condició primera que determina un fi.

En conseqüència, demanem que la Conselleria no concedisca les autoritzacions ambientals integrades sol·licitades.A LA CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT