Xúquer Viu

Xúquer Viu

dimecres, 12 d’octubre del 2011

XÚQUER VIU CONVOCA EL III CONCURS DE FOTOGRAFIA SOBRE EL XÚQUER

AQUEST ANY EL TEMA CENTRAL ÉS "LA GENT I EL RIU"

L'enviament de fotografies al concurs -d'acord amb les bases que s'expliquen a continuació- està obert fins el 20 de desembre de 2011.Prepareu les càmeres i gaudiu del riu!!!

Esperem les vostres fotos!!!BASES DEL CONCURS

1. Introducció

Cada vegada més els impactes dels usos intensius de l’aigua i dels ecosistemes aquàtics, agreujats pels efectes del canvi climàtic, es posen de manifest en forma de degradació funcional i paisatgística del territori i estan començant a ser percebuts per la societat: aquesta degradació redueix el nostre benestar, incrementa la nostra vulnerabilitat i és una pèrdua per a tota la societat, que, a més a més, pot transformar-se en irreversible. Açò està donant pas a una nova interpretació de la nostra relació amb els ecosistemes fluvials, basada en la seua conservació i en el seu ús sostenible a llarg termini, superant la perspectiva de domesticació i esgotament per satisfer rendibilitats econòmiques immediates.
En aquest context, i prenent com a punt d’enfocament la conca fluvial del Xúquer, des de Tragacete fins a Cullera (incloent-hi tots els seus afluents, ullals, fonts, rambles i llacunes), proposem aquest concurs de fotografia. Aquesta iniciativa és un intent de mirar o, més be, de remirar per veure, per apreciar els valors socials, lúdics, ecològics, paisatgístics, identitaris, patrimonials o territorials que ens ofereixen els paisatges fluvials dominats pel riu Xúquer. Aquests valors romanen, moltes vegades, amagats per les presses del quefer quotidià i la miopia dels càlculs merament econòmics.
Des del nostre punt de vista, els paisatges d’aigua són la metàfora i el reflex de la saviesa en la manera de relacionar-nos com a societat amb la naturalesa. Mitjançant aquest concurs de fotografia volem fer una crònica visual i emocional de l’espai hídric a la conca del Xúquer reflectint la cara i la creu d’aquesta relació dinàmica i canviant amb els nostres ecosistemes fluvials.

2. Tema central: “La gent i el riu”

Totes les activitats lúdiques, educatives, culturals d’oci i de treball que tenen lloc al voltant dels ecosistemes aquàtic de la conca de Xúquer. Suggerim la presència de persones en les fotografies, encara que no siga imprescindible.

3. Obres
 • Hauran de ser obres fotogràfiques originals no premiades en cap altre concurs, tampoc no han d’haver estat publicades.
 • Les fotografies, en blanc i negre o en color, hauran de ser presentades en suport de paper fotogràfic amb una mida no inferior a 18 cm. x 24 cm. ni superior a 30 cm. x 40 cm. La fotografia que no respecte aquesta norma quedarà eliminada automàticament del concurs.
 • Cada autor podrà presentar fins un màxim de 3 fotografies originals.
 • Addicionalment, s’haurà d’adjuntar un CD-ROM amb les fotografies en format .jpg

3. Identificació de les obres

L’autor lliurarà les obres fotogràfiques i el CD-ROM amb les fotografies en format .jpg en un únic sobre tancat, a l’exterior del qual caldrà ficar: “La gent i el riu”.

Dins d’aquest sobre inclourà un altre sobre tancat d’identificació de l’autor indicant a l’exterior el seu lema i a l’interior del qual inclourà un full amb la següent informació:
 • Lema de l’autor
 • Nom i cognoms de l’autor
 • Adreça postal (carrer, número, codi postal, poble/ciutat, comarca)
 • Telèfon de contacte
 • Correu electrònic de contacte
Al revers de cadascuna de les obres fotogràfiques presentades farà constar la següent informació:
 • Lema de l’autor
 • Títol de la fotografia
 • Lloc on s’ha fet la fotografia
 • Any i estació de quan s’ha fet la fotografia (estiu, tardor, hivern o primavera)
El CD-ROM amb les fotografies portarà com a dada identificativa el lema de l’autor.

4. Lliurament de les obres

Les obres es podran lliurar personalment o mitjançant enviament per correu certificat o missatgeria.

4.1. Personalment: el sobre tancat amb les obres tal com s'ha explicar al punt anterior es podrà dipositar en els següents establiments col•laboradors durant el seu horari comercial:
 • L’ALCÚDIA: Llibreria-Papereria Esplai, C/ Blasco Ibáñez, 92
 • CULLERA: Estanc la Vega (Loreto), C/ En Joan Garcés, 37
 • SUECA: Llibreria Sant Pere, C/ Cullera 11
 • ALZIRA: La Llibreria, C/ Horts dels Frares, 6
 • ALBERIC: Tecnofoto, Avgda. Glorieta, 32,a
 • ALGINET: Llibreria Sambori, C/València, 82
4.2. Per correu: el sobre tancat amb les obres tal com s'ha explicar al punt anterior es podrà enviar mitjançant correu certificat o be missatgeria a:

J.M. Morató
“Concurs de Fotografia Xúquer Viu”
C/Dos de Maig 26,1ª
46250 - L’Alcúdia

5. Data límit per al lliurament

La data límit per al lliurament de les obres serà el 20 de desembre de 2011.
Personalment als establiments col•laboradors fins el 20 de desembre de 2011.
Per correu amb mata-segells amb data 20 de desembre de 2011 o anterior.

6. Premis

Modalitat A/ Premis Oficials
El Jurat del Concurs atorgarà els següents premis, els quals constaran de les següents dotacions econòmiques:
 • 1r premi: 600 euros
 • 2n premi: 300 euros
 • 3r premi: 150 euros
 • Mencions especials: 50 euros
El nombre de mencions especials serà determinat pel Jurat.

Modalitat B/ Premi Popular
Hi haurà un premi popular atorgat per les persones que assistesquen a les inauguracions de les diferents exposicions que origine aquest concurs. Mitjançant un imprès a l'efecte, les persones que assistesquen a les inauguracions podran votar per un màxim de tres fotografies. Després de la última exposició es farà el recompte de vots . El guanyador/a rebrà un premi de 100 euros que serà lliurat, junt als guanyadors del IV concurs, el dia de la inauguració d’aquest IV concurs.

7. Jurat

El Jurat estarà composat per professionals del món de la fotografia, per membres de Xúquer Viu i persones que es troben lligades a la gestió i/o defensa dels ecosistemes aquàtics de la conca fluvial del Xúquer.
El Jurat tindrà com a missió seleccionar les obres que formaran part de l’exposició i atorgar els premis, així com adjudicar les mencions especials, si ho considera oportú.
El veredicte del Jurat serà inapel•lable.

8. Exposició de les obres seleccionades i premiades

Les obres seleccionades juntament amb les premiades seran exposades en la Sala d’Exposicions “Els Porxets” de Sueca, des del dia 3 al 15 de febrer de 2012 en l’horari habitual de la sala.

9. Lliurament dels premis

El lliurament dels premis es farà durant l’acte d’inauguració de l’exposició, en la Sala “Els Porxets” de Sueca, el dia 3 de febrer de 2012 a les 17:00 hores.

10. Dipòsit de les obres

Les obres premiades així com les seleccionades que conformen l’exposició “La gent i el riu” restaran a disposició de Xúquer Viu per fer exposicions itinerants i poder ser utilitzades en activitats divulgatives i de sensibilització ciutadana.
Les obres no premiades ni seleccionades podran replegar-se en la inauguració o a la papereria Esplai de l'Alcúdia fins el 29 de febrer.

11. Responsabilitats

Xúquer Viu posarà el màxim d’interès en la conservació de les fotografies però declina tota responsabilitat pels accidents i/o pèrdues que hi puguen haver.

12. Drets

Els autors de les fotografies presentades a aquest concurs, fins i tot aquelles premiades o seleccionades conservaran tots els drets d’autor.
El fet de participar en aquest concurs comporta l’autorització per part dels autors a Xúquer Viu per utilitzar les obres seleccionades per a l’exposició en activitats de sensibilització i conscienciació ciutadana (la promoció de futures edicions del concurs de fotografia, la promoció de l'exposició, l’edició fullets, cartells, publicacions divulgatives, web o materials per a conferències de Xúquer Viu, sempre que no siguen en benefici de tercers) citant sempre el nom de l’autor o autora i respectant la integritat de la imatge.

13. Clàusula d’acceptació de les bases

El fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases per part dels participants.

Organitza:
Xúquer Viu

Patrocina:
Confederació Hidrogràfica del Xúquer


Preneu sobre la imatge per ampliar-la

IMPACTANT VÍDEO SOBRE LA MEGAMINERIA QUE LA TV ARGENTINA TÉ PROHIBIT DIFONDRE

L'aigua i la vida no se negocien, l'aigua és vida i la megamineria contamina i mata. La megamineria destrueix el medi ambient, esgota els rius, contamina, empobreix...Campanya de Conciencia Solidaria (ONG interprovincial Argentina)

Més informació: http://www.concienciasolidaria.com.ar/