Xúquer Viu

Xúquer Viu

dimarts, 6 de novembre del 2012

LES ORGANITZACIONS ECOLOGISTES DENUNCIEN LES GREUS CONSEQÜÈNCIES PEL XÚQUER I L’ALBUFERA DELS INCOMPLIMENTS DE LA DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA

Janez Potocnik - Comissari Europeu de Medi Ambient (Foto: EL PAIS, 6/11/2012)
El Comissari Europeu de Medi Ambient està hui, 6 de novembre, de visita a l'Albufera de València, acompanyat pel Ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, presidents de Confederacions Hidrogràfiques, i autoritats autonòmiques.

Davant aquesta visita Xúquer Viu, SEO/BirdLife, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció i WWF-Valencia denuncien les greus conseqüències dels incompliments acumulats de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) a la Demarcació del Xúquer i de les condicions del transvasament Xúquer Vinalopó que estan permetent una degradació contínua del riu, dels aqüífers i del Parc Natural de l’Albufera.
El 4 d’octubre de 2012, el Tribunal de Justícia Europeu condemnava a Espanya per incomplir en un gran nombre de demarcacions hidrogràfiques espanyoles els terminis establerts per la Directiva Marc de l’Aigua referits als nous plans hidrològics -que havien d'estar aprovats a desembre de 2009- i a la seua consulta pública. De totes les demarcacions espanyoles peninsulars, probablement la que afecta al Xúquer i l’Albufera és la que es troba en una pitjor situació, ja que ni tan sols està definit l’àmbit territorial de la demarcació hidrogràfica del Xúquer i de les conques internes. Tampoc no s’ha aprovat el programa de mesures ni s’han posat en marxa totes les mesures contingudes en eixe programa, incomplint allò exigit per la DMA.

Actualment, el procés de planificació de la demarcació del Xúquer es troba paralitzat fins que la delimitació territorial dalt esmentada es produïsca. Tot això no sols implica incompliments formals de terminis, sinó que te conseqüències molt tangibles en els ecosistemes i impedeix la eficàcia normativa de la política d’aigües: és a dir, no s’evita el deteriorament addicional dels ecosistemes aquàtics i aqüífers i s’impedeix assolir per al 2015 els objectius de bon estat i ús sostenible a llarg termini de les masses d’aigua, tant superficials com subterrànies. Prenem com a exemples il•lustratius els casos del Xúquer i l’Albufera de València, i la gestió del transvasament Xúquer-Vinalopó.

XÚQUER I ALBUFERA
En absència de nou pla hidrològic elaborat d’acord amb els objectius i principis de la DMA, es continua aplicant el Pla Hidrològic de Conca del Xúquer aprovat en 1998, que no contempla els objectius ambientals de la Directiva ni obeeix als seus principis rectors. D’aquesta manera assistim a una degradació contínua del riu, dels aqüífers i de l’Albufera.

Així, ens trobem que el Pla Hidrològic de 1998 permet legalment que els últims 60 km del Xúquer es puguen assecar, ja que no estableix cap mena de cabal ecològic mínim; ni estableix mesures de recuperació d’hàbitats en aquest tram, encara que és un lloc protegit d’acord amb la Directiva Hàbitats. Tampoc preveu la reducció necessària de les extraccions d’aigües subterrànies que han sobreexplotat l’aqüífer de la Manxa Oriental i que han minvat significativament els cabals del Xúquer a la seua conca mitja i baixa. Més be al contrari, legalitza la situació de sobreexplotació d’aquest aqüífer i del propi riu.

Per altra banda, el Pla Hidrològic de 1998 no inclou cap actuació de gestió sostenible de l’aigua a llarg termini per garantir la protecció dels valors ecològics de l’Albufera –a pesar que aquest ecosistema reuneix la majoria de les figures de protecció de la biodiversitat autonòmica, europea i internacional. Aquest Pla Hidrològic tan sols calcula en 100 hm3/any les necessitats hídriques del Parc Natural de l’Albufera i assumeix que eixe volum està garantit pels retorns dels regadius històrics del Xúquer. Com s’ha demostrat científicament durant l’última dècada, eixe volum estimat és absolutament insuficient per garantir el bon estat ecològic de l’Albufera i és més que dubtós que arriben a l’Albufera els esmentats 100 hm3, ja que la modernitzacions de regadius a la Ribera ha minvat significativament els retorns de reg. Addicionalment, els problemes de qualitat de les aigües a l’Albufera no s’han resolt i la gestió inadequada i descoordinada dels escassos cabdals actuals permet situacions com la del podriment de la palla de l’arròs que contamina les aigües del Parc i genera mortaldat de peixos.

Davant la deixadesa de les autoritats competents –autonòmiques i estatals- és evident que la solució d’aquests problemes passa necessàriament per la elaboració i aplicació d’un pla de gestió dels recursos hídrics per al Parc, en el que s’establisquen no sols les necessitats hídriques  per garantir la recuperació dels seus valors ecològics i paisatgístics sinó també la procedència, la qualitat i el maneig de la làmina d’aigua. Aquest tipus de mesures requereixen estar incloses en el lla hidrològic, i en l’actual no ho estan.

TRANSVASAMENT XÚQUER-VINALOPÓ
La Comissió Europea ha aportat 120 milions d’euros per finançar les obres del transvasament Xúquer-Vinalopó, condicionats al compliment d’un conjunt de requisits, entre els que destaquen l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua –per exemple, el principi de repercussió dels costos-, la fixació de cabals ecològics al Xúquer abans de qualsevol transvasament, la garantia de les aportacions necessàries per l’Albufera i l’estuari del Xúquer, la substitució d’extraccions als aqüífers sobreexplotats del Vinalopó, la reversió de la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental i l’establiment d’unes normes d’explotació que garantisquen els drets de la conca cedent.

Tenint en compte l’ordenament jurídic espanyol, el compliment de totes aquestes condicions requereix l’aprovació d’un nou pla hidrològic de conca –elaborat d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua- que incloga la regulació d’aquestes matèries.


SÍNTESI DELS INCOMPLIMENTS DEL CALENDARI D'APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA EN LA DEMARCACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER A 6 DE NOVEMBRE DE 2012


RECULL DE PREMSA (Punxeu sobre els titulars per accedir a les notícies)


EL PAÍS - 06/11/2012
“España tiene que acabar con la ‘guerra del agua’ entre regiones”, entrevista amb el Comissari Europeu de Medi Ambient, per Rafael Méndez

La directiva del Agua se incumple en el Júcar, denuncian los ecologistas

LAS PROVINCIAS - 06/11/2012
Entidades ecologistas critican la degradación de la Albufera por la falta de Plan Hidrológico  

LEVANTE - 06/11/2012 (edició impressa)
Los ecologistas reciben a Cañete y Potocnik con una lista de agravios en el Júcar

DIARI QUÉ! - 06/11/2012
Entidades ecologistas denuncian la "degradación continua" del Júcar y de la Albufera

EUROPA PRESS - 06/11/2012
Entidades ecologistas denuncian la "degradación continua" del Júcar y de la Albufera

LA VANGUARDIA - 06/11/2012
La UE pide a España mejorar la gestión del agua


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada