Xúquer Viu

Xúquer Viu

dilluns, 8 d’octubre del 2012

ESPANYA CONDEMNADA PEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA EUROPEU PER NO HAVER APROVAT ELS NOUS PLANS DE CONCA

ESPANYA CONDEMNADA PEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA EUROPEU PER INCOMPLIMENT DE LA DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA (DMA), JA QUE EL GOVERN NO HA APROVAT ELS NOUS PLANS DE DEMARCACIÓ EN VÀRIES DEMARCACIONS ESPANYOLES, ENTRE D'ALTRES, LA MÉS TARDANA, LA DEL XÚQUER.

Pica el següent enllaç per accedir al text de la sentència:
TEXT ÍNTEGRE DE LA SENTÈNCIA

EL XÚQUER HA PASSAT DE SER "CONCA PILOT" PER LA IMPLEMENTACIÓ DE LA DMA A "FURGÓ DE CUA EN VIA MORTA".

En el cas del nou Pla Hidrològic de la Demarcació del Xúquer, ni tan sols se sap quan es traurà a consulta pública (de 6 mesos) l'esborrany del projecte del nou pla i acumula més de tres anys de retard respecte al calendari vinculat establert per la DMA (el termini màxim per aprovar i publicar els plans de demarcació era el 22 de desembre de 2009). Segons la DMA, el pla aprovat en 2009 havia de servir per assolir els objectius de bon estat de totes les masses d'aigua en l'horitzó 2015.... I estem casi a finals de 2012 i encara ni tant sols es coneix el contingut del pla!!!
 
A més a més, encara està per determinar jurídicament l'àmbit territorial de la demarcació -que hauria d'haver-se definit d'acord amb la DMA, com a molt tard, al desembre de 2003- i que segons el Ministeri i la presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer anava a estar resolt abans de l'estiu de 2012... Donç, ja estem en la tardor de 2012 i continuem sense notícies!!!

L'Esquema de Temes Importants definitiu que segons la Confederació anava, per fí, a passar-se pel Consell d'Aigua de la Conca per que aquest emitira informe abans de l'estiu de 2012 (dos anys després d'haver finalitzat la consulta pública d'eixe document) i obrir la possibilitat de traure a consulta pública l'esborrany del projecte de Pla Hidrològic, continua en el calaixos de la Confederació. Tot el procés està paralitzat i sense perspectives certes de reactivació.

Mentres tant, la situació dels rius, aqüífers, zones humides i ecosistemes depenents continua empijorant, agreujada pel periode de sequera que estem passant i per la manca de capacitat i voluntat política de les autoritats competents per fer la seua feina, i per fer-la be.

Per una banda, la incapacitat per prendre decisions del Ministeri front les pressions de la Generalitat Valenciana i la Junta de Castella La-Manxa i establir la demarcació de conques intercomunitàries; i per l'altra, el incompliment de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per part de la Generalitat que es nega a exercir les competències sobre les conques internes valencianes que té asumides a l'Estatut des de 1982.

És imprescindible prendre decision sobre el tema de l'ambit territorial per desbloquejar la constitució del nou Consell d'Aigua de la Demarcació i desbloquejar la tramitació del nou pla hidrològic, per tal d'aprovar-lo, amb sort, abans de 2015. 

COMPLEXITAT INSTITUCIONAL I EXISTÈNCIA DE PLANS DE CONCA DES DE 1998, DUES EXCUSES PEL INCOMPLIMENT DE LA DMA QUE NO "COLEN" A EUROPA 

El representant del Regne d'Espanya al procediment va esgrimir com a arguments de defensa davant la denúncia de la Comissió Europea la complexitat jurídica i institucional de l'Estat Espanyol i que ja hi ha plans de conca, encara que previs a l'entrada en vigor de la DMA, amb els mateixos continguts i objectius que aquesta:

14      El Reino de España no niega el retraso producido en la adopción y publicación de los planes hidrológicos de cuenca por los que se le imputa el incumplimiento, así como en la información pública y en la notificación a la Comisión y a los demás Estados miembros interesados, que exigen los artículos 13, apartados 1 a 3 y 6, 14, apartado 1, letra c), y 15, apartado 1, de la mencionada Directiva, pero alega, en primer lugar, que el retraso se debe a la complejidad del sistema jurídico e institucional existente en España y, en concreto, al reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas. [...]
16       En segundo lugar, el Reino de España alega que, en cualquier caso, en España existen planes hidrológicos en vigor para todas las cuencas, tanto para las de competencia estatal como para las autonómicas, y con objetivos análogos a los fijados por la Directiva 2000/60, aunque se aprobasen con anterioridad a ésta. Por ello, no existe un vacío en la protección de las aguas en España. Estima que corresponde a la Comisión aportar la prueba de que estos planes no son conformes con los objetivos de dicha Directiva, cosa que no ha hecho. De lo anterior se desprende que la Comisión no ha demostrado la existencia del incumplimiento imputado. 
 Dos arguments que no "colaren" davant el Tribunal de Justícia Europeu:
23      El Reino de España se ha limitado a proporcionar, en la fase de dúplica, una lista de los planes hidrológicos vigentes en dicho Estado miembro, sin aportar, ni en esa fase ni en su escrito de contestación, precisiones en cuanto al contenido de esos planes. A este respecto, no ha intentado demostrar que dichos planes incluyeran la información detallada que prevé el anexo VII de la Directiva 2000/60.

24      En este contexto, debe señalarse que, al limitarse a afirmar que los planes hidrológicos de cuenca actualmente vigentes contienen elementos que se corresponden con el contenido mínimo fijado en dicha Directiva y que se orientan por objetivos análogos a los perseguidos por ésta, el Reino de España no ha rebatido de manera fundada ni pormenorizada las imputaciones formuladas por la Comisión acerca de la adopción de los planes hidrológicos. Por lo tanto, procede desestimar el primer motivo de oposición invocado por el Reino de España.

25      Asimismo, por lo que respecta a los argumentos formulados por el Reino de España sobre la complejidad del sistema jurídico e institucional español para justificar el retraso en la ejecución de las disposiciones de la Directiva 2000/60, que ha motivado la interposición del recurso por incumplimiento, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos en una directiva (véase, en particular, la sentencia de 13 de julio de 2006, Comisión/Portugal, C‑61/05, Rec. p. I‑6779, apartado 31 y jurisprudencia citada).  
[...]
 27      Como se desprende del apartado 14 de la presente sentencia, el Reino de España no niega que no se han adoptado dentro de los plazos señalados todas las medidas necesarias para cumplir con lo dispuesto en los artículos 13, apartados 1 a 3 y 6, 14, apartado 1, letra c), y 15, apartado 1, de la Directiva 2000/60 y reconoce que se encuentran en proceso de adopción. 
28      Debe, por tanto, considerarse fundado el recurso interpuesto por la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) decide:

1)      Declarar que el Reino de España:

–        al no haber adoptado, a 22 de diciembre de 2009, los planes hidrológicos de cuenca, salvo en el caso del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, y al no haber enviado a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros interesados, a 22 de marzo de 2010, un ejemplar de dichos planes, conforme a los artículos 13, apartados 1 a 3 y 6, y 15, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, en su versión modificada por la Directiva 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, y

–        al no haber iniciado, a más tardar el 22 de diciembre de 2008, salvo en el caso de los planes hidrológicos de Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, Islas Baleares, Tenerife, Guadiana, Guadalquivir, Cuenca Mediterránea Andaluza, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Galicia-Costa, Miño-Sil, Duero, Cantábrico Occidental y Cantábrico Oriental, el procedimiento de información y consulta públicas sobre los proyectos de los planes hidrológicos de cuenca, conforme al artículo 14, apartado 1, letra c), de la citada Directiva,
ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dichas disposiciones.

2)      Condenar en costas al Reino de España.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada