Xúquer Viu

Xúquer Viu

divendres, 4 de juny del 2010

La Comissió Europea ha obert un procediment d'infracció a Espanya per que no s'han aprovat els nous plans hidrològics de conca

La Comissió Europea va fer pública ahir una nota de premsa en la que explica que ha encetat un procediment d'infracció contra Espanya -i altres 11 estats membre- pel retard acumulat en la aprovació dels nous plans hidrològics de conca.

La Directiva Marc de l'Aigua, en vigor des de desembre de 2000, estableix com a data límit el passat 22 de desembre de 2009 per l'entrada en vigor dels nous plans hidrològics de conca en totes les demarcacions hidrogràfiques europees. En el cas d'Espanya, encara no s'ha aprovat cap dels plans en les 23 demarcacions
hidrogràfiques espanyoles.

Cal recordar que l'objectiu central de la política de l'aigua establert en aquesta Directiva és l'assoliment del bon estat de totes les masses d'aigua en l’horitzó 2015: bon estat ecològic pels rius, llacs, estuaris, deltes i masses d'aigua costaneres; i bon estat quantitatiu i químic pels aqüífers. Per aconseguir-ho, la Directiva estableix una sèrie de principis de bona gestió de l'aigua: prevenir i evitar tot deteriorament addicional de les masses d'aigua, restauració i reversió de danys als ecosistemes aquàtics i aqüífers, ús sostenible a llarg termini de l'aigua mitjançant l'aplicació de mesures de control de la demanda d'aigua (aplicació de preus que incentiven l'ús racional de l'aigua i que repercutisquen els costos econòmics i ambientals dels servicis d'aigua als usuaris, eficiència i estalvi en l'ús de l'aigua, minimització dels impactes i pressions sobre els ecosistemes aquàtics) i participació activa de totes les parts interessades -no sols dels usuaris privatius- en l'elaboració, implementació i seguiment del pla de gestió fluvial (nomenat a Espanya pla hidrològic de conca) i del programa de mesures.

A més a més, la Directiva estableix un cronograma de treball des de la seua entrada en vigor per tal de racionalitzar l'elaboració dels instruments i la seua aplicació que permetran aconseguir el bon estat de les masses d'aigua, com a molt tard, per 2015. Així, estableix un calendari vinculant per al procés de planificació hidrològica. A continuació presentem les fites més importants i, en color roig, la situació al Xúquer, que és la que acumula més retard de totes les demarcacions espanyoles:

Abans de 22 de desembre de 2003:

  1. adaptació completa de l'ordenament jurídic espanyol als requeriments de la Directiva. LA TRANSPOSICIÓ REALITZADA DE LA DIRECTIVA ENCARA ÉS INCOMPLETA I INCORRECTA EN DIVERSOS ASPECTES
  2. l'àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques ha d'estar clarament delimitat. DH Xúquer: ENCARA ESTÀ PENDENT
  3. totes les autoritats competents han d'estar clarament identificades, incloent-hi les seues competències. DH Xúquer: ENCARA ESTÀ PENDENT


Abans del 22 de desembre de 2004:

  1. Presentació d'un informe de diagnòstic de la situació de les masses d'aigua de la demarcació: estat de referència i estat actual de cada massa d'aigua, pressions i impactes que pateixen i les seues fons, anàlisi econòmica dels usos de l'aigua i del nivell de repercussió dels costos dels servicis de l'aigua, avaluació del risc de no assolir el bon estat en cada massa d'aigua, llistat de zones protegides (fons d'aigua per a usos humans, zones vulnerables per excés de nitrats, zones sensibles, zones d'alt valor ecològic -Red Natura 2000 i Conveni Ramsar). DH Xúquer: ES PRESENTÀ A HORA ENCARA QUE INCOMPLET, I CONTINUA ESTANT INCOMPLET A HORES D'ARA


Abans del 22 de desembre de 2006:

  1. Consulta pública com a mínim de 6 messos del programa de treball per l'elaboració del pla hidrològic de conca i del procés de participació activa a ell associat. DH Xúquer: RETARD D'UN ANY (COMENÇÀ EL 25 DE JULIOL DE 2007 I FINALITZÀ EL 25 DE GENER DE 2008)


Abans del 22 de desembre de 2007:

  1. Consulta pública com a mínim de 6 mesos de l'esquema provisional de temes importants que vertebraran el pla hidrològic de conca i el programa de mesures, per tal d'assolir els objectius de la Directiva. DH Xúquer: RETARD DE DOS ANYS I MIG (COMENÇÀ EL 17 DE DESEMBRE DE 2009 I FINALITZARÀ EL 18 DE JUNY DE 2010)


Abans del 22 de desembre de 2008:

  1. Consulta pública com a mínim de 6 mesos de l’esborrany de pla hidrològic de conca –inclòs el programa de mesures. DH Xúquer: ENCARA NO HI HA DATA PREVISTA


Abans del 22 de desembre de 2009:

  1. Publicació del Pla Hidrològic de Conca aprovat. DH Xúquer: ENCARA NO HI HA DATA PREVISTA


Abans del 22 de desembre de 2010:

  1. Implementació de mesures per l'aplicació d'un sistema de tarificació de l'aigua als diferents usos que garantisca l'aplicació del principi de recuperació dels costos econòmics i ambientals dels serveis d'aigua, l'aplicació del principi "qui contamina, paga" i que incentive l'ús sostenible de l'aigua. DH Xúquer: NO ES CONEIXEN DADES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ D'AQUESTES MESURES


Segons s'arreplega en l'esmentada nota de premsa de la Comissió Europea, "això posa en perill la consecució dels objectius de la Directiva. Nous retards tindrien greus repercussions sobre el compliment global de la Directiva, l'adopció de mesures i, en definitiva, la millora del medi aquàtic. Per això, la Comissió envia un primer apercebiment per escrit als Estats membres afectats".

Al Xúquer, mentrestant, es continuen executant actuacions i concedint drets d'aigua aplicant el Pla Hidrològic de Conca de 1998 -parcialment derogat per Sentència del Tribunal Suprem de 20 d'octubre de 2004- clarament insostenible -no hi ha més que veure l'estat lamentable dels nostres rius i aqüífers durant l'última dècada- i incompatible amb el compliment de la Directiva Marc de l'Aigua.

Per altra banda, qualitat de la informació subministrada i del procés de participació de la societat civil durant el procés de planificació es pot qualificar generosament com a "manifestament millorable", encara que això serà objecte d'un altre article.

Les fases del procediment d'infracció

Concretament, la Comissió Europea ha enviat al Govern Espanyol una carta d'emplaçament per aquest incompliment de l'esmentada Directiva, i li ha donat un termini de dos mesos per tal d'aprovar-los o be explicar convincentment el retard en fer-ho. Aquest és el primer pas dins el procediment d'infracció en fase administrativa. Passat aquest termini, la Comissió Europea te la facultat de realitzar un Dictamen Motivat, en el qual, de manera molt més formal s'han d'arreplegar tots els elements que constitueixen incompliments del dret comunitari i que, posteriorment, podrien ser objecte d'una demanda contra l'Estat Espanyol. El Dictamen Motivat constitueix el segon pas dins la via administrativa del procediment d'infracció, davant del qual el Govern Espanyol tindrà, presumiblement, 2 mesos per respondre-ho amb els arguments que considere oportuns.
Una vegada esgotada la fase administrativa del procediment d'infracció, la Comissió Europea te la facultat d'interposar una demanda contra l'Estat Espanyol davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el que constitueix la fase judicial del procediment d'infracció.


Enllaç de la nota de premsa de la Comissió Europea:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/685&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada