Xúquer Viu

Xúquer Viu

dilluns, 10 de juny de 2013

XÚQUER VIU DEMANA QUE EL NOU PLA DE CONCA DEL XÚQUER DONE PRIORITAT A LA RECUPERACIÓ DELS NOSTRES RIUS, ZONES HUMIDES I AQÜÍFERS

Nota de premsa amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient - 5 de juny de 2013

El nou pla de conca ha de complir els objectius de la Directiva Marc de l’Aigua: evitar tot deteriorament addicional dels espais d’aigua i recuperar el seu bon estat.

Foto: "Amarres", per Francesc La Roca
La bona salut dels ecosistemes aquàtics i el bon estat dels aqüífers és fonamental per garantir la disponibilitat present i futura d’aigua en qualitat i en quantitat suficient per satisfer les necessitats humanes.

Fixar cabals ecològics suficients per garantir la vida als rius, detindre i revertir la sobreexplotació d'aqüífers com els de la Manxa Oriental o el Vinalopó, garantir la recuperació de l'Albufera i resoldre els problemes de mala qualitat de l’aigua pels abastiments humans a la Ribera, entre els principals reptes.

Cal una gestió pública de l'aigua amb màxima participació i transparència.


A finals del 2000 va entrar en vigor a tota la Unió Europea la Directiva Marc de l'Aigua que contempla un procés de planificació hidrològic obert a la participació de tota la societat -no només dels usuaris econòmics- amb un calendari de treball -que finalitzava el 2009-, amb l’objectiu d'aconseguir el bon estat de totes les masses d'aigua en 2015, així com l'ús sostenible a llarg termini dels recursos hídrics.

A la demarcació del Xúquer portem 4 anys de retard i quan ja s’ha encetat el tràmit administratiu de revisió del Pla que s’hauria d’haver aprovat al 2009, encara no el tenim. L'aprovació el passat 13 de maig de l'Esquema de Temes Importants, anticipa l'eixida a consulta pública de l'esborrany del Pla de Conca, un pla on ens juguem molt i que ens dirà fins a quin punt es prioritzen els objectius de la Directiva Marc de l'Aigua -aconseguir el bon estat ecològic de les masses d'aigua- per damunt d’interessos privats.

Durant aquests darrers anys, el deteriorament ha avançat a marxes forçades, de manera que:

- Continuen sense establir-se règims ecològics de cabals en rius, llacs i zones humides, el que ha ocasionat un important deteriorament de la biodiversitat, arribant, fins i tot, en els últims anys, a assecar-se trams de rius en Conca, Albacete o València. Persisteixen igualment greus problemes de contaminació de les aigües i els sediments en els ecosistemes aquàtics.

- Els principals aqüífers experimenten un deteriorament continuat, tant per la caiguda dels seus nivells piezomètrics com pel deteriorament persistent del seu estat qualitatiu. En paral•lel, els espais de l'aigua dependents del drenatge natural d'aquestes masses d'aigua subterrànies a través de llits, fonts, brolladors i aiguamolls estan desapareixent inexorablement. Els espais fluvials i boscos de ribera han desaparegut o es troben summament deteriorats en molts trams dels nostres rius.

- Cada vegada més l'abastiment d'aigua a la població corre perill de no poder dur-se a terme a partir de les fonts de subministrament tradicionals com a conseqüència de la contaminació dels aqüífers per males pràctiques agrícoles o industrials. Recentment a la Ribera s’ha posat en perill el subministrament d’aigua potable per contaminació de les aigües subterrànies amb nitrats i fitosanitaris. Davant aquesta situació –que malauradament no te una solució a curt termini, ja que la recuperació de la qualitat de l’aigua dels aqüífer pot prendre anys- cal una concessió de les aigües superficials del Xúquer als pobles afectats, que les autoritats competents els hi neguen.

Per tot això, en aquest Dia Mundial del Medi Ambient, Xúquer Viu reivindica i exigeix:

- L'aprovació d'un nou Pla de Conca del Xúquer d'acord amb els principis, objectius i exigències de la Directiva Marc de l'Aigua.

- L'establiment d'un règim de cabals ecològics, per tal d'assolir el bon estat quantitatiu i qualitatiu tant de les masses d'aigua superficials i subterrànies com dels ecosistemes associats.

- Detindre la sobreexplotació dels aqüífers de la Manxa Oriental, del Vinalopó i d'altres amb deteriorament persistent, així com posar en marxa mesures efectives per recuperar els seus nivells piezomètrics i de qualitat fins als propis del seu règim natural, per poder tornar a tindre rius, fonts i brolladors vius.

- L'adequació i garantia del subministrament d'aigua de boca tenint en compte les necessitats reals de la població front a l'expansió urbanística desmesurada que s'ha produït aquests últims anys. En aquest sentit exigim en el Nou Pla de Conca una assignació específica d'aigua superficial del Xúquer per als abastiments de la Ribera.

- Revisar els drets concessionals dels diferents usuaris privatius de l'aigua, ajustant les dotacions a la disponibilitat real de recursos hídrics després de cobrir amb caràcter prioritari les necessitats d'aigua dels ecosistemes i garantir l’aigua de millor qualitat disponible en cada conca als abastiments a població, evitant sempre el deteriorament de les masses d’aigua de les quals depenen.

- Una participació pública real, efectiva i transparent, perquè el nou pla de conca no estiga viciat per l'opacitat i l'arbitrarietat, impròpies d'una democràcia moderna. Això implica prestar especial atenció als usuaris ciutadans o usuaris comuns, que fins al moment han estat els més marginats del procés de planificació.

- Advocar per una gestió pública, eficaç i transparent de l'aigua que incloga el cicle integral de l'aigua –en particular, a l’àmbit de l’abastiment i el sanejament urbans- per garantir el control ciutadà efectiu d’aquest be públic que és l’aigua.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada